Meteen naar de inhoud

Voorwaarden en condities

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden", "Overeenkomst") zijn een overeenkomst tussen Coro Wheels BV ("Coro Wheels BV", "ons", "wij" of "onze") en u ("Gebruiker", "u" of "uw"). Deze overeenkomst bevat de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de corowheels.eu website en al zijn producten of diensten (gezamenlijk "Website" of "Diensten").

Links naar andere websites

Hoewel deze website kan linken naar andere websites, impliceren we niet, direct of indirect, enige goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of aansluiting bij een gelinkte website, tenzij specifiek hierin vermeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren en we bieden geen garantie voor het aanbod van bedrijven of individuen of de inhoud van hun websites. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en inhoud van andere derden. U dient de juridische verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke website die u bezoekt via een link vanaf deze website zorgvuldig door te nemen. Het linken naar andere off-site websites is op eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze overeenkomst draagt ​​geen intellectuele eigendom over van Coro Wheels BV of derden, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijke eigendommen blijven (zoals tussen de partijen) uitsluitend bij Coro Wheels BV. Alle handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met onze website of services, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Coro Wheels BV of Coro Wheels BV licentiegevers. Andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met onze website of services kunnen de handelsmerken zijn van andere derden. Uw gebruik van onze website en services verleent u geen recht of licentie om Coro Wheels BV of handelsmerken van derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

Garantiedisclaimer

U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van onze website of diensten uitsluitend op eigen risico is. U gaat ermee akkoord dat een dergelijke service wordt geleverd op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis. We wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. We geven geen garantie dat de Services aan uw vereisten zullen voldoen, of dat de Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn; noch geven we enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service of met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie verkregen via de service of dat defecten in de service zullen worden gecorrigeerd. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat al het materiaal en / of gegevens dat wordt gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van de Service, naar eigen inzicht en risico wordt gedaan en dat u als enige verantwoordelijk bent voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van de downloaden van dergelijk materiaal en / of gegevens. We geven geen garantie met betrekking tot goederen of services die zijn gekocht of verkregen via de Service of transacties die via de Service zijn aangegaan. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van ons of via de Service zal enige garantie creëren die hierin niet uitdrukkelijk wordt vermeld.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zullen Coro Wheels BV, haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers in geen geval aansprakelijk zijn jegens een persoon voor (a): indirect, incidenteel, speciaal, bestraffend, dekking of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor gederfde winst, omzet, verkoop, goodwill, gebruik van inhoud, impact op zaken, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van verwachte besparingen, verlies van zakelijke kansen), ongeacht de oorzaak, onder elke aansprakelijkheidstheorie , inclusief maar niet beperkt tot contract, onrechtmatige daad, garantie, schending van wettelijke plicht, nalatigheid of anderszins, zelfs als Coro Wheels BV is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of dergelijke schade had kunnen voorzien. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van Coro Wheels BV en haar dochterondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers met betrekking tot de diensten beperkt tot een bedrag van meer dan één dollar of bedragen die daadwerkelijk zijn betaald in contant door u aan Coro Wheels BV voor de periode van één maand voorafgaand aan de eerste gebeurtenis of gebeurtenis die aanleiding geeft tot een dergelijke aansprakelijkheid. De beperkingen en uitsluitingen zijn ook van toepassing als deze remedie u niet volledig vergoedt voor verliezen of tekortkomingen van het essentiële doel.

schadeloosstelling

U stemt ermee in om Coro Wheels BV en zijn gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, schade of kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, opgelopen in verband met of voortkomend uit een derde. aantijgingen, claims, acties, geschillen of eisen van partijen die tegen een van hen worden ingediend als gevolg van of in verband met uw inhoud, uw gebruik van de website of services of enig opzettelijk wangedrag van uw kant.

Scheidbaarheid

Alle rechten en beperkingen vervat in deze Overeenkomst kunnen worden uitgeoefend en zijn alleen toepasselijk en bindend voor zover ze geen toepasselijke wetten overtreden en zijn bedoeld om te worden beperkt voor zover noodzakelijk om deze Overeenkomst niet ongeldig, ongeldig te maken of niet-afdwingbaar. Indien enige bepaling of een gedeelte van enige bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, is het de bedoeling van de partijen dat de overige bepalingen of delen daarvan hun overeenkomst met betrekking tot de onderwerp hiervan en alle resterende bepalingen of delen daarvan blijven volledig van kracht en van kracht.

Geschillenbeslechting

De totstandkoming, interpretatie en uitvoering van deze Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door de materiële en procedurele wetten van Nederland, ongeacht de regels inzake conflicten of rechtskeuze en, voor zover van toepassing, de Nederlandse wetten. . De exclusieve jurisdictie en locatie voor acties met betrekking tot het onderwerp hiervan zijn de rechtbanken in Nederland, en u onderwerpt zich hierbij aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken. U doet hierbij afstand van elk recht op een juryrechtspraak in een procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing op deze overeenkomst.

Veranderingen en amendementen

We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of zijn beleid met betrekking tot de Website of Services op elk gewenst moment te wijzigen, effectief vanaf het plaatsen van een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst op de Website. Wanneer we dit doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Voortgezet gebruik van de website na dergelijke wijzigingen betekent dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Acceptatie van deze voorwaarden

U erkent dat u deze overeenkomst hebt gelezen en akkoord gaat met alle algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van de website of haar diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent u niet gemachtigd om de Website en de bijbehorende Services te gebruiken of te bezoeken.

Contact met ons op

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over deze overeenkomst of als u contact met ons wilt opnemen over zaken die daarmee verband houden, kunt u dit doen via de Contactformulier of stuur een e-mail naar info@corowheels.eu

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op mei 8, 2020